Bazsó Lajos feladványa

Hálás emlékezéssel adom közre a felhívásunkat!

 

Bazsó Lajos (1913-2006)

Iskoláit magán úton és a nagykőrösi gimnáziumban végezte, ahol 1931-ben kiválóan érettségizett. 1936-ban Debrecenben szerzett középiskolai matematika-fizika szakos tanári diplomát. 1949-ben részt vett a budapesti „Orion” gyár tehetségkutató pályázatán és így került 1950-ben szakmunkásként az üzembe, majd később a gyár laboratóriumába. 1952-ig a Műszeripari Kutató Intézetben kutató technikusként dolgozott. Ekkor a nagykőrösi gimnázium kikérte a vállalattól és áthelyezték (1952. szeptember 1.) matematika-fizika szakos tanárnak iskolánkba, ahol 1960. decemberéig tanított, majd tudományos kutatóként a Központi Fizikai Kutatóintézetbe került.

Ekkor az egykori gimnáziumi diák és kiváló tanár maradandó emléket állított. 1000 Ft-os alapítványt tett egy matematika verseny pályadíjaként és éveken keresztül 100 Ft jutalmat adott az iskola legjobb matematikusának, amit 500 Ft-ra emelt.

1972-ben – a továbbra is biztosított pénzjutalom mellett – egy serleget is adományozott az iskolának, melyre a matematikából és fizikából legjobb eredményt elért diák nevét 3 évente felvésette. Elsőként Ábrahám László 4. b. (1973), majd Német Ágnes 4. b. (1976) neve olvasható a kupán.

A kupa alapító levele

ALAPÍTÓ LEVÉL

Ki tagadhatja a második évezred küszöbén, hogy az emberi­ség jövője a nagy eszmei áramlatok mellett természettudományos ismereteinktől függ, illetve azok oktatásának színvonalával áll vagy bukik? Évtizedek óta ennek felismerése ösztönöz arra, hogy volt iskolám diákjainak szellemi igényességét növeljem a megvaló­sított matematikai és fizikai versenyek létrehozásával és anya­gi támogatásával. Meggyőződésem, és az eddigi versenyek is bizo­nyították, hogy nem egyes tájak talajának összetételétől függ, hogy hol születhet csillogó matematikus vagy fizikus elme, ha­nem az iskola szellemi táptalajától, amely az alföldi homok leg­egyszerűbb származású gyermekét is a tudós fők élvonalába emel­heti. A „Mens sana in corpore sano” elv harmonikus érvényesülése ne csak a sportérmek csillogásával, hanem a nemesfémeknél is csil­logóbb szellemi értékek felkarolásával hasson az ifjúság versen­gése terén. A határérték fogalma nemcsak a matematikában, hanem az emberi életre vonatkoztatva is érvényesül.

Abból az alkalomból, hogy a 60 esztendőt, mint határérté­ket pályafutásom során megértem, és anyagi forrásaim leszűkültek, arra az elhatározásra késztetett, hogy 400 éves Alma Materem tanulóifjúsága számára utolsó támogatásként

MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI VERSENYSERLEGET

alapítsak. A serleget ezzel az alapító okirattal adom át a nagy­kőrösi „Arany János” Gimnázium mindenkori Igazgatójának, kérve, hogy az eddigi eredményes versenyt a régi feltéte­lek mellett tovább folytassuk, olyan kiegészítéssel, hogy három év eredményes munkáját összegezve kerüljenek a győz­tesek nevei a serlegre egészen az ezredfordulóig. A bevésés költ­ségeit természetesen - míg élek - vállalom. Az eddigi eredményeket figyelembe véve első alkalommal 1973-ban. Csak a kitartó és cél­tudatos edzés, a kitűzött feladatok megoldása hozza meg a leküz­dött akadályok feletti győzelem mámoros örömét. Az a diák, aki ezt egyszer megkóstolta, már rabjává válik, és önmagát hajtva tör e szellemi torna megnyerése felé. Nevelői munkám legszebb jutalma az lenne, ha volt iskolámban sok ilyen makacs diák akadna. Hogy melyik tárgyból kerül ki három évenként a győztes, azt majd a feladatmegoldó, az évenkénti háziversenyek és az országosan elért esetleges helyezések össze­gezése alapján a szaktanár urak döntik el. A két tárgyból elért és összevont eredmény is lehet döntési alap, ha nincs kimagasló eredmény egy-egy tárgyból a három éves peri­ódusban.

A serleg nevelési célját betöltve 2000-ben kerüljön az is­kola múzeumába.

Felirata négy sorban felvésett rejtjelezett és számkódolt jelmondat. A serleg elnevezését jelölő tízjegyű, továbbá az alatta lévő háromjegyű számcsoport egyúttal kulcs a felirat meg­fejtéséhez. Volt iskolám azon diákját, aki elsőnek fejti meg a szigorú matematikai logikán alapuló feliratot, - a serleg rendel­tetésétől függetlenül - 1000 Ft-os jutalomban részesítem, me­lyet a megfejtés évében az évzárón a Gimnázium Igazgatója ad át a megfejtőnek.

Nemes szándékom megértését kérve, hiszem és remélem, hogy az egykori hálás nagykőrösi diáknak és volt tanárnak jövőnk le­téteményeseiben, az ifjúságban mindig bízó hite, mélységes embe­ri szeretete ezúttal sem fog megszégyenülni.

Budapest, 1972. augusztus 25.

Bazsó Lajos

Felhívás

Arany János születésének 200. évében a megőrzött serleget és a megoldást ünnepélyes keretek között kívánjuk bemutatni!

„Felirata négy sorban felvésett rejtjelezett és számkódolt jelmondat.
A serleg elnevezését jelölő tízjegyű, továbbá az alatta lévő háromjegyű számcsoport egyúttal kulcs a felirat meg­fejtéséhez.”

 

Megfejtésre váró számsorok

Középen látható a serleg elnevezését jelölő tízjegyű és háromjegyű számcsoport:

1678130055
MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI VERSENY
120

A serleg tetején körben: 24200182221802222060222212026060250718225926160260
A serleg felső pereme alatt körben: 225923220158252222258260605881414600132615221415512
A serlegen lévő alsó dísz felett körben: 221605813142522181012181621426872701611581413121315
A serleg talapzatán körben: 702258265826222627151525191521171346222015138201132215

Örömmel fogadnám, ha az egykori tanítványok közül kerülne ki a megfejtő, de természetesen mindenkinek, aki a felhívásunkra pályázni kíván, szeretettel elfogadjuk a megoldását. (A felhívás idején a jelzett jutalom összege kb. egy gimnáziumi tanár havi fizetésének felelt meg. Az ünnepi évben igyekszünk méltó jutalomban részesíteni a megfejtőt, esetleg a megfejtőket.)

A megfejtést zárt borítékban, ajánlott küldeményként kérjük az iskola igazgatójának (Suba Lajos 2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.) továbbítani, „Bazsó Lajos jelmondata” feltüntetéssel. A megfejtéseket, a beérkezés szerinti időrendben dokumentáljuk.

Nagykőrös, 2016. december 5.

Hálás emlékezéssel:

Suba Lajos
igazgató

A serleg számsorának a megfejtése még várat magára, de remélem 2017. tanévzáróján köszönthetjük a megfejtőt!

Látogassanak el iskolánk honlapján az „Egyéb oldalak” linken át a „Bazsó Lajos virtuális emlékhely” oldalra és még több információt megtudhatnak Bazsó Lajos tanár úrról. (http://bazsolajos.ajrg.hu/)