Küldetéstudat

“Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,  
buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában,
hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok
nem hiábavaló az Úrban.”
(1 Kor. 15,58)

Legfőbb célom, hogy az irányításom alatt, egy olyan szervezet jöjjön létre, melynek működését jellemzi:

 • a közös jövőkép
 • a belső meggyőződés
 • az önfejlesztés
 • az egységben való gondolkodás
 • az együttműködés
 • Jézus Krisztus evangéliuma

A színvonalas, minőségi nevelés, oktatás mellett törekendi fogok:

 • a régi és új értékek harmóniájára, az állandóság és a változás egyensúlyára. Arra, hogy a változások legyenek minden esetben a legszélesebb körben elfogadott célkitűzések.
 • arra, hogy a megvalósítási rangsor elejére kerüljenek azok a célok, amelyeket teljes szívvel-lélekkel felvállal a nevelőtestület, ugyanakkor a szülők és diákok igényeinek is leginkább megfelelnek.arra, hogy a meglévő értékeket erősítsük, a felhalmozott szellemi tőkét gyarapítsuk és kamatoztassuk. Törekvéseinket összehangoljuk.
 • az eredményes PR munkára. A gimnáziumi munka pozitívumainak megjelenítése mindannyiunk feladata és felelőssége. A nevelőtestületen belüli, a munka eredményességét elősegítő, termékeny vitáknak csak a konszenzusos végeredményét tegyük ismertté az iskolán kívül.
 1. Hiszek abban, hogy a református iskola Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve, az évszázados gyakorlat folytatásaként, tanulóit művelt, jellemes, keresztyén emberekké képes formálni.
 2. Hiszek a családok nevelésben betöltött elsődleges szerepében, s vallom, hogy az iskola sikeres nevelő munkája a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás alapján történhet meg.
 3. Hiszek abban, hogy a diákok szeretik és elismerik a pontos, érthető magas szintű követelményeket támasztó tanárokat, iskolát, s vallom, hogy ez a sikeres oktató munka záloga.

Mindezen nézetek alapján:

 1. Olyan légkört kell biztosítanunk, ahol a rend és fegyelem betartása, megőrzése, betartatása az alapja a sikeres nevelő-oktató munkának.
 2. Olyan ifjakat kell „kibocsátanunk”, akik a tisztelet, a megbecsülés birtokában értékes és hasznos, felekezetük, egyházunk hitvalló tagjaivá válnak.
 3. Olyan korszerű és használható tudással kell felruháznunk a diákjainkat, melynek segítségével egész életük folyamán képesek lesznek új ismereteket elsajátítani.
 4. Elkötelezettség, műveltség, igényesség - e 3 fogalom köré csoportosul az Arany János Református Gimnázium és Kollégium küldetéséből fakadó nevelési elvrendszer.

Célunk, hogy olyan igényes környezet, igényes magatartás jellemezze diákjainkat, amellyel az emberi életvitel egy magasabb szintjét legyenek képesek megélni.

Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea