Hitéletünk

   Gimnáziumunkban fontos szerepe van a keresztyén hit megerősítésének, megőrzésének. A szaktárgyi ismeretek mellett fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék azokat az egyéni és közösségi értékeket, amelyek életük során támaszt, eligazítást, biztos pontot, erőt adnak. Ezeket a bibliai és egyháztörténeti ismereteket elsősorban hittanórán sajátíthatják el. Mind a református felekezetű, mind a római katolikus diákjaink megkapják a hit, a remény és a szeretet hármas ajándékát a hetente megtartott két hittanórán. Felkészítést biztosítunk
reformátusaink számára, hogy konfirmációs vizsgát tehessenek gyülekezetünkben.

A hetet közös istentisztelettel kezdjük a nagykőrösi református templomban, ahol a gyülekezet lelkészei tesznek szolgálatot. Nagyon örülünk ezeknek az alkalmaknak, hiszen így már igei lélektöltéssel indulhat a hetünk. A hónap utolsó péntek reggelén hónapzáró áhítaton adunk hálát Istennek.

A tanítási évet és félévet csendesnappal indítjuk, ahol meghívott előadók hoznak bennünket közelebb az élet kihívásainak megoldásaihoz.

Minden tanítási nap első óráján felolvassuk a Mai Ige kiadványából az aznapra rendelt igét és imádsággal adunk hálát az utolsó órán is. Reménységünk szerint tanulóink rendelkeznek gyülekezeti háttérrel, de a templom és az iskola kapcsolata más lehetőségeket is kínál. Református iskoláink régi hagyománya a hetente megtartott bibliaóra, amelyet a gyülekezet beosztott lelkésze tart. Emellett a vasárnapi istentiszteleteken is szolgálnak diákjaink.

Rendszeresen részt veszünk az országos hittanversenyeken, ahonnét mindig nagyszerű élményekkel térünk vissza. Lehetősége van diákjainknak a hit -és erkölcstan tantárgyból érettségi vizsgát tenni mindkét felekezet anyagából. 

A hittan munkaközösség igazi eredményei abban mutatkoznak meg, hogy egyre több boldog diák van a gimnáziumba. Sokat beszélgetünk a gyerekekkel és jó látni, amikor velük örülünk az élet mindennapi örömeinek és a problémáikat együtt oldjuk meg.